Przewodnik czeka

bezpłatne wycieczki z przewodnikiemAkcja "Przewodnik Czeka" to bezpłatne wyjścia w góry z przewodnikiem.
Tegorocznym partnerem akcji jest Grupa Beskidzka GOPR. W wakacje wycieczki odbywają się w każdą niedzielę i środę. Harmonogram w regulaminie.

1. Organizatorem akcji „Przewodnik czeka” jest Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku, ul. Beskidzka 106, 43-370 Szczyrk.

2. Parterem akcji jest Grupa Beskidzka GOPR.

3. Wycieczki w ramach akcji są bezpłatne.

4. Obowiązują wcześniejsze zapisy do dnia poprzedzającego wycieczkę do godz. 12:00 w Informacji Turystycznej:
telefonicznie: 33 815 83 88 lub mailowo: it@szczyrk.pl

5. Maksymalna ilość osób, uczestniczących w wycieczce, przypadająca na 1 przewodnika - 12.

6. Uczestnikami wycieczki muszą być osoby pełnoletnie, natomiast osoby niepełnoletnie mogą w niej uczestniczyć tylko pod opieką rodzica lub opiekuna.

7. Oferta skierowania jest dla osób indywidualnych.

8. Ubezpieczenie NW we własnym zakresie.

9. Każdy uczestnik przed wyjściem na wycieczkę zobowiązany jest do wypełnienia formularza o stanie zdrowia w związku z sytuacją epidemiczną. Formularze w imieniu osoby niepełnoletniej wypełnia i podpisuje rodzic lub opiekun.

10. Zbiórka przy Informacji Turystycznej w Szczyrku, ul. Beskidzka 41 zgodnie z harmonogramem (pkt 17. regulaminu).

11. Uczestnik na miejscu zbiórki zobowiązany jest do zasłonięcia nosa i ust maseczką ochronną/chustą/buffem itp. oraz przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa w mieście i na szlaku, w tym m.in. zachowanie min. 2 metrowej odległości od innych uczestników zgodnie z §17 pkt 1 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020.

12. W razie bardzo złych warunków atmosferycznych, przewodnik wycieczki może zadecydować o jej odwołaniu (komunikat pojawi się na profilu Miasta Szczyrk na Facebooku).

13. Czas trwania wycieczki ok. 5h.

14. Należy zabrać ze sobą wodę oraz prowiant.

15. Obowiązuje obuwie górskie oraz wygodny strój, dostosowany do panujących warunków atmosferycznych. Sugerujemy zabrać ze sobą pelerynę.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w wycieczce osobom: wykazującym jakiekolwiek objawy chorobowe, będące pod wpływem alkoholu, nieodpowiednio ubrane na wyjście w góry oraz osobom, które nie wypełniły obowiązujących formularzy.


17. Harmonogram wyjść:
Czerwiec 2020:
piątek, 12.06 - zbiórka o godz. 9:00 – wycieczka na Skrzyczne
sobota, 13.06 – zbiórka o godz. 9:00 – wycieczka na Klimczok
sobota, 20.06 - zbiórka o godz. 9:00 – wycieczka na Klimczok
niedziela, 28.06 - zbiórka o godz. 9:00 - wycieczka na Skrzyczne
W środy wycieczki w rejon Klimczoka, w niedziele wycieczki na Skrzyczne.
Lipiec 2020 - w każdą środę i niedzielę:

środy: 1.07, 8.07, 15.07, 22.07, 29.07 - zbiórka o godz. 9:00
niedziele: 5.07, 12.07, 19.07, 26.07 - zbiórka o godz. 9:00
Sierpień 2020 - w każdą środę i niedzielę:
środy: 5.08, 12.08, 19.08, 26.08 - zbiórka o godz. 9:00
niedziele: 2.08, 9.08, 16.08, 23.08, 30.08 - zbiórka o godz. 9:00

18. Powyższy regulamin został zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej (ONS-HKiŚ.0714.95.2020, L.dz 9460.2020).

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników akcji „Przewodnik Czeka 2020”.
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana (Pani/Pana podopiecznego) danych osobowych:
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Miejski Ośrodku Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku, ul. Beskidzka 106, 43-370 Szczyrk, NIP: 547-00-87-774, reprezentowany przez Dyrektora.
2. Z inspektorem ochrony danych może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iod-mokpi@szczyrk.pl i/lub poprzez pocztę tradycyjną na adres Administratora.
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane celem sprawnej i prawidłowej realizacji akcji ”Przewodnik Czeka 2020” (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu przeciwdziałania, zwalczania, a w szczególności zapobieganiu rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit i) RODO ).
4. Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres związany z organizacją i przeprowadzeniem akcji „Przewodnik Czeka 2020” oraz obowiązkami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązującego prawa związanymi z sytuacją epidemiologiczną COVID-19.
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego by wziąć udział w akcji ”Przewodnik Czeka 2020”.
6. Pani/a dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
7. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Przewodnik czeka

Plakat | lato | 2020

Mobirise

© Copyright (c) 2020 IT Szczyrk | szablon mobirise.com | Realizacja i redakcja: IT Szczyrk