Mobirise
"Piętro wyżej - Szczyrk bez barier" 
29.08.2020 - I rajd górski
24.10.2020 - II rajd górski

czyli dzień otwarty kolei w Szczyrk Mountain Resort dla osób
z niepełnosprawnością fizyczną lub umysłową

Organizatorem akcji jest Miejski Ośrodek Kultury, Promocji
i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku

Partnerami akcji są
- Szczyrk Mountain Resort
- Centrum Rozwoju Lokalnego w Zawierciu
- Grupa Beskidzka GOPR

Udział w akcji jest bezpłatny, a ilość miejsc jest ograniczona do 48 osób (w tym 24 opiekunów i 24 podopiecznych) 

Mobirise

"Zapraszam do udziału w akcji - Piętro wyżej - Szczyrk bez barier.
Rozpoczynamy 29 sierpnia 1. rajdem górskim."

Dominika Kasińska

  • ambasadorka akcji

Regulamin "Piętro wyżej - Szczyrk bez barier"
24.10.2020 - II rajd górski 

1. „Piętro wyżej - Szczyrk bez barier” w dniu 24.10.2020, czyli II rajd górski w Szczyrk Mountain Resort dla osób z niepełnosprawnością fizyczną lub umysłową.
   
2. Organizatorem akcji jest Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku, ul. Beskidzka 106, 43-370 Szczyrk.

3. Partnerami akcji są Grupa Beskidzka GOPR, Centrum Rozwoju Lokalnego w Zawierciu, Szczyrk Mountain Resort 

4. Udział w akcji jest bezpłatny, a ilość miejsc jest ograniczona do 48 osób (w tym 24 opiekunów i 24 podopiecznych).

5. Obowiązują wcześniejsze zapisy do dnia 23.10.2020 do godz. 12:00 w Informacji Turystycznej:
- telefonicznie: 33 815 83 88
- mailowo: it@szczyrk.pl
- osobiście (ul. Beskidzka 41).

6. Maksymalna ilość osób, uczestniczących w wycieczce, przypadająca na 1 przewodnika – 6 par, tj. 12 osób (6 opiekunów, 6 podopiecznych).

7. Organizator przewiduje 4 trasy:
a) TRASA ZIELONA - bezpłatna podróż koleją gondolową na Halę Skrzyczeńską i powrót gondolą do dolnej stacji (trasa dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub osób z problemem w poruszaniu się).
b) TRASA NIEBIESKA – bezpłatna podróż koleją gondolową na Halą Skrzyczeńską oraz z Hali Skrzyczeńskiej 6-osobową kanapą na Zbójnicką Kopę (dla osób bez lęku wysokości, dla osób z mniejszym problemem w poruszaniu się).
c) TRASA CZERWONA - bezpłatna podróż koleją gondolową na Halą Skrzyczeńską, przejście z Hali Skrzyczeńskiej na Zbójnicką Kopę lub dalej na Skrzyczne w zależności od grupy, powrót na Halę Skrzyczeńską i zjazd gondolą do dolnej stacji (dla osób bez problemów z poruszaniem się).
d) TRASA FIOLETOWA – bezpłatna podróż koleją gondolową na Halą Skrzyczeńską i zejście do dolnej stacji (dla osób bez problemów z poruszaniem się).

Przy zapisach prosimy o wybranie odpowiedniej trasy, dostosowanej do stopnia niepełnosprawności uczestnika rajdu.


8. Oferta skierowania jest dla osób indywidualnych.

9. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wybranej trasy dla danego uczestnika na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez ratownika GOPR Beskidy/opiekuna grupy bezpośrednio przed rozpoczęciem rajdu lub zmianę trasy w porozumieniu z uczestnikami.

10. Ubezpieczenie NW we własnym zakresie.

11. Każdy uczestnik przed wyjściem na wycieczkę zobowiązany jest do wypełnienia formularza o stanie zdrowia w związku z sytuacją epidemiczną. Formularze w imieniu osoby niepełnoletniej bądź podopiecznego wypełnia i podpisuje rodzic lub opiekun.

12. Organizator zapewnia uczestnikom: pamiątkowe buffy, które mogą posłużyć jako maseczka ochronna.

13. Zbiórka o godz. 10:00 przy dolnej stacji kolei gondolowej na Halę Skrzyczeńską, ul. Salmopolska 53 b.
Wyznaczone będą stanowiska, przypisane do danej trasy.

14. Uczestnik na miejscu zbiórki zobowiązany jest do zasłonięcia nosa i ust maseczką ochronną/chustą/buffem itp. oraz przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa w mieście i na szlaku, w tym m.in. zachowanie min. 1.5 metrowej odległości od innych uczestników zgodnie z 17 pkt 1 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020.

15. Ratownik grupy GOPR zachowa wszelkie środki ostrożności, na miejscu zbiórki będzie mieć zasłonięty nos i usta oraz będzie przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa w mieście i na szlaku, w tym m.in. zachowanie min. 1.5 metrowej odległości od innych uczestników zgodnie z 17 pkt 1 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020.

16. Odpowiedzialność podczas wyprawy za osobę niepełnoletnią/podopiecznego ponosi rodzic/opiekun prawny.

17. W razie bardzo złych warunków atmosferycznych, Organizator rajdu może zadecydować o jej odwołaniu (komunikat pojawi się na profilu Miasta Szczyrk na Facebooku).

18. Czas trwania rajdu uzależniony jest od wybranej trasy. Ostatni możliwy bezpłatny zjazd koleją gondolową z Hali Skrzyczeńskiej o godz. 15:00 w dniu 29.08.2020.

19. Należy zabrać ze sobą wodę oraz prowiant.

20. Obowiązuje wygodny strój, dostosowany do panujących warunków atmosferycznych. Sugerujemy zabrać ze sobą pelerynę.

21. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w wycieczce osobom: wykazującym jakiekolwiek objawy chorobowe COVID-19, będące pod wpływem alkoholu, nieodpowiednio ubrane na wyjście w góry oraz osobom, które nie wypełniły obowiązujących formularzy. 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana (Pani/Pana podopiecznego) danych osobowych:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Miejski Ośrodku Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku, ul. Beskidzka 106, 43-370 Szczyrk, NIP: 547-00-87-774, reprezentowany przez Dyrektora.
  
2. Z Inspektorem ochrony danych może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iod-mokpi@szczyrk.pl i/lub poprzez pocztę tradycyjną na adres Administratora.

3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane celem sprawnej i prawidłowej realizacji akcji „Piętro wyżej - Szczyrk bez barier” – rajd górski (na podstawie wyrażonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9.ust. 2 lit. a RODO) oraz w celu przeciwdziałania, zwalczania, a w szczególności zapobieganiu rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit i) RODO). Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników Rajdu również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest: umożliwienie Uczestnikom wzięcia w nim udziału oraz jego przeprowadzenie, archiwizacja dokumentów.

4. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres związany z organizacją i przeprowadzeniem akcji „Piętro wyżej - Szczyrk bez barier” – rajd górski oraz obowiązkami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązującego prawa związanymi z sytuacją epidemiologiczną COVID-19.

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego by wziąć udział w akcji „Piętro wyżej - Szczyrk bez barier” – rajd górski.

6. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

7. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Dane osobowe Uczestników nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

Trasy rajdu

trasa zielona

bezpłatna podróż koleją gondolową na Halę Skrzyczeńską i powrót gondolą do dolnej stacji (trasa dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub osób z problemem w poruszaniu się).

trasa niebieska

bezpłatna podróż koleją gondolową na Halą Skrzyczeńską oraz z Hali Skrzyczeńskiej 6-osobową kanapą na Zbójnicką Kopę (dla osób bez lęku wysokości, dla osób z mniejszym problemem w poruszaniu się).

trasa czerwona

bezpłatna podróż koleją gondolową na Halą Skrzyczeńską, przejście z Hali Skrzyczeńskiej na Zbójnicką Kopę lub dalej na Skrzyczne w zależności od grupy, powrót na Halę Skrzyczeńską i zjazd gondolą do dolnej stacji (dla osób bez problemów z poruszaniem się).

trasa fioletowa

bezpłatna podróż koleją gondolową na Halą Skrzyczeńską i zejście do dolnej stacji (dla osób bez problemów z poruszaniem się).

Przy zapisach prosimy o wybranie odpowiedniej trasy, dostosowanej do stopnia niepełnosprawności uczestnika rajdu. 

Mobirise

Informacja Turystyczna w Szczyrku

Obowiązują wcześniejsze zapisy do dnia 28.08.2020 do godz. 12:00
* telefonicznie: 33 815 83 88
* mailowo: it@szczyrk.pl
* osobiście (ul. Beskidzka 41) 

"Piętro wyżej - Szczyrk bez barier" - rajd górski

24.10.2020

Mobirise

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w wycieczce osobom: wykazującym jakiekolwiek objawy chorobowe COVID-19, będące pod wpływem alkoholu, nieodpowiednio ubrane na wyjście w góry oraz osobom,
które nie wypełniły obowiązujących formularzy.

© Copyright (c) 2021 IT Szczyrk | szablon mobirise.com | Realizacja i redakcja: IT Szczyrk